قبلی
26\&یکشنبه29;\14\&929;\ مهر\&یکشنبه29;\/\14\&929;\

پوشش خبری کودکان کار در رسانه‌های داخلی و خارجی

در موضوع آسیب‌های‌ اجتماعی و کودکان کار در ایران، دو گرایش در میان رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی ایران وجود داره. برخی رسانه‌های داخلی تلاش دارند موضوع را کم‌رنگ‌تر پرداخت و گاهی به‌عنوان یک امر عادی و در حال …